معرفی سبک های نقاشی رنگ روغن

آموزش نقاشی با رنگ روغن

سبک های نقاشی رنگ روغن

رنگ روغن یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین تکنیک های نقاشی است. این تکنیک به هنرمندان امکان می دهد تا آثاری با رنگ های زنده، سطوح صاف و بافت های متنوع خلق کنند.

در طول تاریخ، نقاشان رنگ روغن از سبک های مختلفی برای بیان دیدگاه های خود استفاده کرده اند. این سبک ها را می توان از دو جنبه تکنیکی و فکری بررسی کرد.

جنبه تکنیکی

از نظر تکنیکی، سبک های نقاشی رنگ روغن را می توان بر اساس عواملی مانند نوع رنگ، نحوه استفاده از رنگ، ابزارهای مورد استفاده و بافت نهایی اثر طبقه بندی کرد.

جنبه فکری

از نظر فکری، سبک های نقاشی رنگ روغن را می توان بر اساس عواملی مانند موضوع، هدف و بیان هنرمند طبقه بندی کرد.

ارتباط بین جنبه های تکنیکی و فکری

جنبه های تکنیکی و فکری در نقاشی رنگ روغن با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. انتخاب نوع رنگ، نحوه استفاده از رنگ، ابزارهای مورد استفاده و بافت نهایی اثر می تواند تأثیر زیادی بر بیان هنرمند داشته باشد.

به عنوان مثال، یک نقاش رئالیست ممکن است از رنگ های خالص و ضربات سریع برای ایجاد آثاری استفاده کند که به نظر می رسد از زندگی واقعی گرفته شده اند.

در مقابل، یک نقاش انتزاعی ممکن است از رنگ های تند و اشکال ساده برای ایجاد آثاری استفاده کند که احساس هیجان و انرژی را منتقل می کنند.

معرفی سبک های نقاشی رنگ روغن

در طول تاریخ، نقاشان رنگ روغن از سبک های مختلفی برای بیان دیدگاه های خود استفاده کرده اند.

در این مقاله به بررسی جامع سبک های نقاشی رنگ روغن، مشهورترین نقاشان، ویژگی و آثار معروف آن ها می پردازیم.

برخی از مهم ترین سبک های نقاشی رنگ روغن عبارتند از:

رئالیسم

رئالیسم یک سبک نقاشی است که بر ایجاد تصاویری واقع گرایانه از دنیای واقعی تمرکز دارد. نقاشان رئالیست از تکنیک های دقیق طراحی و رنگ آمیزی برای ایجاد آثاری استفاده می کنند که به نظر می رسد از زندگی واقعی گرفته شده اند.

ریشه های رئالیسم در قرن هجدهم در اروپا آغاز شد. در آن زمان، هنرمندان شروع به مخالفت با سبک های رایج نقاشی مانند باروک و رمانتیسم کردند.

آنها معتقد بودند که این سبک ها بیش از حد اغراق آمیز هستند و واقعیت را به درستی نشان نمی دهند.

نقاشان رئالیست از روش های جدیدی برای ایجاد تصاویر واقع گرایانه استفاده کردند. آنها از تکنیک های علمی مانند پرسپکتیو و سایه روشن برای ایجاد عمق و بعد در آثار خود استفاده می کردند.

آنها همچنین از رنگ های طبیعی و دقیق برای ایجاد تصاویری که به نظر می رسد از زندگی واقعی گرفته شده اند، استفاده می کردند.

نقاشان رئالیست

برخی از مشهورترین نقاشان رئالیست عبارتند از:

 • ژان-فرانسوا میله (۱۸۳۱-۱۸۹۵): میله نقاشی از زندگی روستایی را به طور واقع گرایانه به تصویر می کشید. برخی از آثار معروف او عبارتند از “برداشت گندم” و “زنان گلی”.
 • گوستاو کوربه (۱۸۱۹-۱۸۷۷): کوربه یکی از بنیانگذاران رئالیسم بود. او از موضوعاتی مانند زندگی روزمره و طبقات کارگر در آثار خود استفاده می کرد. برخی از آثار معروف او عبارتند از “صبحانه در علفزارها” و “مردی با چنگ”.
 • فردریک ادوارد بیچر (۱۸۲۵-۱۸۷۶): بیچر نقاشی از مناظر طبیعی را به طور واقع گرایانه به تصویر می کشید. برخی از آثار معروف او عبارتند از “دره یخی” و “چشم انداز از کوهستان گرینلاند”.

آثار معروف رئالیسم

برخی از آثار معروف رئالیسم عبارتند از:

 • “برداشت گندم” اثر ژان-فرانسوا میله
 • “صبحانه در علفزارها” اثر گوستاو کوربه
 • “مردی با چنگ” اثر گوستاو کوربه
 • “دختر با لاله های زرد” اثر جان کانستبل
 • “چشم انداز از کوهستان گرینلاند” اثر فردریک ادوارد بیچر
نقاشی رنگ روغن سبک رئال - برداشت گندم اثر ژان-فرانسوا میله

نقاشی رنگ روغن سبک رئال – برداشت گندم اثر ژان-فرانسوا میله

ویژگی های سبک رئالیسم

 • ایجاد تصاویری واقع گرایانه از دنیای واقعی
 • استفاده از تکنیک های دقیق طراحی و رنگ آمیزی
 • استفاده از رنگ های طبیعی و دقیق
 • تمرکز بر موضوعاتی مانند زندگی روزمره، طبیعت و طبقات کارگر

امپرسیونیسم

امپرسیونیسم یک سبک نقاشی است که بر ثبت لحظات کوتاه و گذرا از زندگی تمرکز دارد.

نقاشان امپرسیونیست از ضربات سریع و لکه های رنگ برای ایجاد آثاری استفاده می کنند که احساس حرکت و نور را منتقل می کنند.

این سبک نقاشی رنگ روغن در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه آغاز شد. در آن زمان، هنرمندان شروع به مخالفت با سبک های رایج نقاشی مانند رئالیسم کردند.

آنها معتقد بودند که این سبک ها بیش از حد خشک و رسمی هستند و نمی توانند احساسات و عواطف لحظه را به درستی نشان دهند.

نقاشان امپرسیونیست از روش های جدیدی برای ایجاد آثار هنری خود استفاده کردند. آنها از ضربات سریع و لکه های رنگ برای ایجاد آثاری استفاده می کردند که احساس حرکت و نور را منتقل می کنند.

آنها همچنین از رنگ های خالص و روشن برای ایجاد آثاری استفاده می کردند که احساس زنده بودن و طراوت را القا می کنند.

نقاشان امپرسیونیست

برخی از مشهورترین نقاشان امپرسیونیست عبارتند از:

 • کلود مونه (۱۸۴۰-۱۹۲۶): مونه یکی از بنیانگذاران امپرسیونیسم بود. او به نقاشی از مناظر طبیعی شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “طلوع خورشید” و “باغ ژیورنی”.
 • پیر-اگوست رنوار (۱۸۴۱-۱۹۱۹): رنوار به نقاشی از زندگی روزمره شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “دختری با گلدان گل” و “تابستان”.
 • ادگار دگا (۱۸۳۴-۱۹۱۷): دگا به نقاشی از رقصندگان و زنان شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “رقصندگان در رقص”، “زن با گلدان گل” و “زن در حمام”.
 • کامی پیسارو (۱۸۳۰-۱۹۰۳): پیسارو به نقاشی از مناظر شهری و روستایی شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “خیابان کنکورد” و “باغ در ارمنسون”.
 • الکساندر مانه (۱۸۳۲-۱۸۸۳): مانه به نقاشی از موضوعاتی مانند زندگی روزمره و طبقات کارگر شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “ناهار روی چمن” و “بار ژرژ”.

آثار معروف امپرسیونیسم

برخی از آثار معروف امپرسیونیسم عبارتند از:

 • “طلوع خورشید” اثر کلود مونه
 • “باغ ژیورنی” اثر کلود مونه
 • “دختری با گلدان گل” اثر پیر-اگوست رنوار
 • “تابستان” اثر پیر-اگوست رنوار
 • رقصندگان در رقص” اثر ادگار دگا
 • زن با گلدان گل” اثر ادگار دگا
 • زن در حمام” اثر ادگار دگا
 • خیابان کنکورد” اثر کامی پیسارو
 • باغ در ارمنسون” اثر کامی پیسارو
 • ناهار روی چمن” اثر الکساندر مانه
 • بار ژرژ” اثر الکساندر مانه
نقاشی رنگ روغن سبک امپرسیونیسم - طلوع خورشید اثر کلود مونه

نقاشی رنگ روغن سبک امپرسیونیسم – طلوع خورشید اثر کلود مونه

ویژگی های سبک امپرسیونیسم

 • تمرکز بر ثبت لحظات کوتاه و گذرا از زندگی
 • استفاده از ضربات سریع و لکه های رنگ
 • استفاده از رنگ های خالص و روشن
 • تمرکز بر نور و حرکت
 • تمرکز بر موضوعاتی مانند زندگی روزمره، طبیعت و طبقات کارگر

فوویسم

فوویسم یک سبک نقاشی است که بر استفاده از رنگ های تند و اشکال ساده تمرکز دارد.

نقاشان فوویست از رنگ های خالص و اشکال هندسی برای ایجاد آثاری استفاده می کنند که احساس هیجان و انرژی را منتقل می کنند.

فوویسم در اوایل قرن بیستم در فرانسه آغاز شد. در آن زمان، هنرمندان شروع به مخالفت با سبک های رایج نقاشی مانند امپرسیونیسم کردند.

آنها معتقد بودند که این سبک ها بیش از حد ملایم و آرام هستند و نمی توانند احساسات و عواطف قوی را به درستی نشان دهند.

نقاشان فوویست از روش های جدیدی برای ایجاد آثار هنری خود استفاده کردند. آنها از رنگ های تند و اشکال ساده برای ایجاد آثاری استفاده می کردند که احساس هیجان و انرژی را منتقل می کنند.

آنها همچنین از ترکیبات رنگی غیرمعمولی استفاده می کردند که اغلب با قوانین سنتی رنگ آمیزی در تضاد بود.

نقاشان فوویست

برخی از مشهورترین نقاشان فوویست عبارتند از:

 • هانری ماتیس (۱۸۶۹-۱۹۵۴): ماتیس یکی از بنیانگذاران فوویسم بود. او به نقاشی از طبیعت، زندگی روزمره و زنان شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “دختر با کلاه ژاپنی” و “رقص”.
 • موریس دو ولامینک (۱۸۷۶-۱۹۵۴): ولامینک یکی از بنیانگذاران فوویسم بود. او به نقاشی از مناظر شهری و روستایی شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “خیابان مونمارتر” و “باغ در آرل”.
 • آندره درن (۱۸۸۰-۱۹۵۴): درن یکی از بنیانگذاران فوویسم بود. او به نقاشی از مناظر شهری و روستایی شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “غروب آفتاب در ساحل” و “باغ در آرل”.
 • رائول دوفی (۱۸۷۷-۱۹۵۳): دوفی به نقاشی از زنان و کودکان شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “رقصندگان” و “زن با گلدان گل”.

آثار معروف فوویسم 

برخی از آثار معروف فوویسم عبارتند از:

 • “دختر با کلاه ژاپنی” اثر هانری ماتیس
 • “رقص” اثر هانری ماتیس
 • “خیابان مونمارتر” اثر موریس دو ولامینک
 • “باغ در آرل” اثر موریس دو ولامینک
 • “غروب آفتاب در ساحل” اثر آندره درن
 • “باغ در آرل” اثر آندره درن
 • “رقصندگان” اثر رائول دوفی
 • “زن با گلدان گل” اثر رائول دوفی
نقاشی رنگ روغن سبک فووسیم - رودخانه سن در چاتو اثر موریس دو ولامینک

نقاشی رنگ روغن سبک فووسیم – رودخانه سن در چاتو اثر موریس دو ولامینک

ویژگی های سبک فوویسم

 • تمرکز بر استفاده از رنگ های تند و اشکال ساده
 • استفاده از ترکیبات رنگی غیرمعمولی
 • تمرکز بر بیان احساسات و عواطف قوی
 • تمرکز بر موضوعاتی مانند زندگی روزمره، طبیعت و زنان

اکسپرسیونیسم

اکسپرسیونیسم یک سبک نقاشی است که بر بیان احساسات و عواطف هنرمند تمرکز دارد.

نقاشان اکسپرسیونیست از رنگ های زنده و ضربات ضخیم رنگ برای ایجاد آثاری استفاده می کنند که احساسات شدید را منتقل می کنند.

اکسپرسیونیسم در اوایل قرن بیستم در آلمان آغاز شد.

در آن زمان، هنرمندان شروع به مخالفت با سبک های رایج نقاشی مانند امپرسیونیسم و فوویسم کردند.

آنها معتقد بودند که این سبک ها بیش از حد واقع گرایانه و عینی هستند و نمی توانند احساسات و عواطف انسانی را به درستی نشان دهند.

نقاشان اکسپرسیونیست از روش های جدیدی برای ایجاد آثار هنری خود استفاده کردند.

آنها از رنگ های زنده و ضربات ضخیم رنگ برای ایجاد آثاری استفاده می کردند که احساسات شدید را منتقل می کنند.

آنها همچنین از موضوعاتی مانند خشونت، فقر و ناامیدی استفاده می کردند که اغلب بیانگر دیدگاه های سیاسی و اجتماعی هنرمند بود.

نقاشان اکسپرسیونیست

برخی از مشهورترین نقاشان اکسپرسیونیست عبارتند از:

 • اوه فریتز (۱۸۶۰-۱۹۴۵): فریتز یکی از بنیانگذاران اکسپرسیونیسم بود. او به نقاشی از موضوعاتی مانند خشونت، فقر و ناامیدی شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “شبانه در خیابان” و “مرگ و دروگر”.
 • ارنست لودویگ کیرشنر (۱۸۸۰-۱۹۳۸): کیرشنر به نقاشی از موضوعاتی مانند خشونت، جنگ و مرگ شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “نبرد آرماگدون” و “آخرین سوار”.
 • امیل نولده (۱۸۶۴-۱۹۵۶): نولده به نقاشی از طبیعت و انسان شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “زنان در جنگل” و “ریشه ها”.
 • ماکس بکمن (۱۸۸۴-۱۹۳۷): بکمن به نقاشی از موضوعاتی مانند تنهایی، غم و اندوه شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “خودنگاره با کلاه” و “مرگ مری”.
 • جیورجیس گریس (۱۸۶۴-۱۹۳۸): گریس به نقاشی از موضوعاتی مانند طبیعت، زنان و کودکان شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “زنان در ساحل” و “تابستان”.

آثار معروف اکسپرسیونیسم 

برخی از آثار معروف اکسپرسیونیسم عبارتند از:

 • “شبانه در خیابان” اثر اوه فریتز
 • “مرگ و دروگر” اثر اوه فریتز
 • “نبرد آرماگدون” اثر ارنست لودویگ کیرشنر
 • “آخرین سوار” اثر ارنست لودویگ کیرشنر
 • “زنان در جنگل” اثر امیل نولده
 • “ریشه ها” اثر امیل نولده
 • “خودنگاره با کلاه” اثر ماکس بکمن
 • “مرگ مری” اثر ماکس بکمن
 • “زنان در ساحل” اثر جیورجیس گریس
 • “تابستان” اثر جیورجیس گریس
نقاشی رنگ روغن سبک اکسپرسیونیسم خودنگاره با کت آبی اثر ماکس بکمن

نقاشی رنگ روغن سبک اکسپرسیونیسم خودنگاره با کت آبی اثر ماکس بکمن

ویژگی های سبک اکسپرسیونیسم

 • تمرکز بر بیان احساسات و عواطف هنرمند
 • استفاده از رنگ های زنده و ضربات ضخیم رنگ
 • تمرکز بر موضوعاتی مانند خشونت، فقر، ناامیدی، تنهایی، غم و اندوه

کوبیسم

کوبیسم یک سبک نقاشی است که بر تجزیه و تحلیل اشکال و ساختارها تمرکز دارد.

نقاشان کوبیست از اشکال هندسی و دیدگاه های چندگانه برای ایجاد آثاری استفاده می کنند که احساسی از عدم اطمینان و عدم قطعیت را منتقل می کنند.

کوبیسم در اوایل قرن بیستم در فرانسه آغاز شد. در آن زمان، هنرمندان شروع به مخالفت با سبک های رایج نقاشی مانند امپرسیونیسم و فوویسم کردند.

آنها معتقد بودند که این سبک ها بیش از حد واقع گرایانه و تک بعدی هستند و نمی توانند پیچیدگی دنیای واقعی را به درستی نشان دهند.

نقاشان کوبیست از روش های جدیدی برای ایجاد آثار هنری خود استفاده کردند. آنها از اشکال هندسی مانند مکعب، مربع و مستطیل برای تجزیه و تحلیل اشکال و ساختارها استفاده می کردند.

آنها همچنین از دیدگاه های چندگانه برای نشان دادن یک موضوع از زوایای مختلف استفاده می کردند.

نقاشان کوبیست

برخی از مشهورترین نقاشان کوبیست عبارتند از:

 • پابلو پیکاسو (۱۸۸۱-۱۹۷۳): پیکاسو یکی از بنیانگذاران کوبیسم بود. او به نقاشی از موضوعاتی مانند زندگی روزمره، طبیعت و زنان شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “زن با گیتار” و “سه نوازنده موسیقی”.
 • جورج براک (۱۸۸۲-۱۹۶۳): براک یکی از بنیانگذاران کوبیسم بود. او به نقاشی از موضوعاتی مانند طبیعت و مناظر شهرنشینی شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “زن با پیکره” و “خانه در پاریس”.
 • ژرژ Braque (۱۸۸۲-۱۹۶۳): Braque یکی از بنیانگذاران کوبیسم بود. او به نقاشی از موضوعاتی مانند طبیعت و مناظر شهرنشینی شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “زن با پیکره” و “خانه در پاریس”.
 • خوان گریس (۱۸۸۷-۱۹۲۷): گریس به نقاشی از موضوعاتی مانند طبیعت، زنان و کودکان شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “زنان در ساحل” و “تابستان”.

آثار معروف کوبیسم

برخی از آثار معروف کوبیسم عبارتند از:

 • “زن با گیتار” اثر پابلو پیکاسو
 • “سه نوازنده موسیقی” اثر پابلو پیکاسو
 • “زن با پیکره” اثر ژرژ براک
 • “خانه در پاریس” اثر ژرژ براک
 • “زنان در ساحل” اثر خوان گریس
 • “تابستان” اثر خوان گریس
نقاشی رنگ روغن سبک کوبیسم - سه نوازنده موسیقی اثر پابلو پیکاسو

نقاشی رنگ روغن سبک کوبیسم – سه نوازنده موسیقی اثر پابلو پیکاسو

ویژگی های سبک کوبیسم

 • تمرکز بر تجزیه و تحلیل اشکال و ساختارها
 • استفاده از اشکال هندسی مانند مکعب، مربع و مستطیل
 • استفاده از دیدگاه های چندگانه
 • تمرکز بر موضوعاتی مانند زندگی روزمره، طبیعت و زنان

سبک سورئال

نقاشی سورئال یک سبک هنری است که در اواخر قرن بیستم در اروپا و ایالات متحده ظهور کرد.

این سبک بر روی تصویرسازی خیال‌پردازی‌ها، رویاها و ناخودآگاه انسان تمرکز دارد. نقاشان سورئال از تکنیک‌های مختلف مانند ترکیب‌بندی غیرمنتظره، نمادگرایی و ارجاعات به اساطیر و رویا برای ایجاد تصاویری که گیج‌کننده، شگفت‌انگیز و گاهی ترسناک هستند، استفاده می‌کنند.

نقاشی سورئال یک سبک هنری متنوع و نوآورانه است که به تصویرسازی جنبه‌های پنهان و ناخودآگاه ذهن انسان می‌پردازد.

نقاشان معروف سبک سورئال

برخی از نقاشان سورئال برجسته عبارتند از:

 • سالوادور دالی (۱۹۰۴-۱۹۸۹): دالی یکی از مشهورترین نقاشان سورئال است. او به خاطر تصاویر عجیب و غریب و نمادین خود شناخته می‌شود.
 • رنه ماگریت (۱۸۹۸-۱۹۶۷): ماگریت به خاطر تصاویر وهم‌انگیز و گیج‌کننده خود شناخته می‌شود. او اغلب از تکنیک‌های سوررئال مانند ترکیب‌بندی غیرمنتظره و ارجاعات به اساطیر و رویا استفاده می‌کرد.
 • فرانسیس بیکن (۱۹۰۹-۱۹۹۲): بیکن به خاطر نقاشی‌های پرتره خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه خود شناخته می‌شود. او اغلب از تکنیک‌هایی مانند عدم تناسب و تشدید احساسات استفاده می‌کرد.
 • دیگو ریورا (۱۸۸۶-۱۹۵۷): ریورا یک نقاش مکزیکی بود که به خاطر نقاشی‌های دیواری سیاسی و اجتماعی خود شناخته می‌شود. او اغلب از تکنیک‌های سوررئال مانند ترکیب‌بندی غیرمنتظره و ارجاعات به اساطیر و رویا استفاده می‌کرد.
 • دیوید هلمز (۱۸۷۰-۱۹۳۴): هلمز یک نقاش آمریکایی بود که به خاطر نقاشی‌های سورئال خود شناخته می‌شود. او اغلب از تکنیک‌هایی مانند ترکیب‌بندی غیرمنتظره و ارجاعات به اساطیر و رویا استفاده می‌کرد.

آثار برجسته سورئال

برخی از آثار برجسته نقاشی سورئال رنگ روغن عبارتند از:

 • تابلو “تغییر شکل صورت‌ها” اثر سالوادور دالی (۱۹۳۱): این تابلو یکی از مشهورترین آثار سوررئال است. در این تابلو، دو صورت انسان به یکدیگر تبدیل می‌شوند.
 • تابلو “پرواز خیالات” اثر رنه ماگریت (۱۹۳۵): این تابلو یک مرد را در حال قدم زدن در خیابان نشان می‌دهد که یک کلاه زنبوری بر سر دارد. پشت سر این مرد، یک پروانه در حال پرواز است.
 • تابلو “یادبود رم” اثر فرانسیس بیکن (۱۹۴۳): این تابلو یک پرتره از یک مرد را نشان می‌دهد که صورتش به صورت خشونت‌آمیزی تغییر شکل داده است.
 • تابلو “زنی با سیلندر” اثر دیگو ریورا (۱۹۳۲): این تابلو یک زن را در حال ایستادن در مقابل یک دیوار نشان می‌دهد. این زن یک سیلندر در دست دارد که از آن آتش بیرون می‌آید.
 • تابلو “تابلو دیواری” اثر دیوید هلمز (۱۹۳۱): این تابلو یک منظره روستایی را نشان می‌دهد که در آن، خانه‌ها و درختان به صورت عجیب و غریب تغییر شکل داده‌اند.
نقاشی رنگ روغن سبک سورئال پسر انسان رنه ماگریت

نقاشی رنگ روغن سبک سورئال پسر انسان رنه ماگریت

ویژگی‌های نقاشی سورئال

برخی از ویژگی‌های کلیدی نقاشی سورئال رنگ روغن عبارتند از:

 • تصویرسازی خیال‌پردازی‌ها، رویاها و ناخودآگاه انسان
 • ترکیب‌بندی غیرمنتظره و نامعقول
 • استفاده از نمادگرایی
 • ارجاعات به اساطیر و رویا

آبستره

آبستره یک سبک نقاشی است که بر بیان احساسات و عواطف از طریق رنگ و شکل تمرکز دارد.

نقاشان آبستره از اشکال و رنگ های انتزاعی برای ایجاد آثاری استفاده می کنند که معنای شخصی دارند.

آبستره در اوایل قرن بیستم در اروپا آغاز شد. در آن زمان، هنرمندان شروع به مخالفت با سبک های رایج نقاشی مانند امپرسیونیسم، فوویسم و کوبیسم کردند.

آنها معتقد بودند که این سبک ها بیش از حد محدود کننده هستند و نمی توانند بیان کاملی از احساسات و عواطف هنرمند را ارائه دهند.

نقاشان آبستره از روش های جدیدی برای ایجاد آثار هنری خود استفاده کردند.

آنها از اشکال و رنگ های انتزاعی برای ایجاد آثاری استفاده می کردند که معنای شخصی داشتند.

آنها همچنین از تکنیک های جدیدی مانند استفاده از رنگ های روان و ضربات ضخیم رنگ استفاده می کردند.

نقاشان آبستره

برخی از مشهورترین نقاشان آبستره عبارتند از:

 • واسیلی کاندینسکی (۱۸۶۶-۱۹۴۴): کاندینسکی یکی از بنیانگذاران آبستره انتزاعی بود. او به نقاشی از اشکال و رنگ های انتزاعی شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “ترکیب هفتم” و “مجموعه رنگی”.
 • پیت موندریان (۱۸۷۲-۱۹۴۴): موندریان یکی از بنیانگذاران آبستره انتزاعی بود. او به نقاشی از اشکال هندسی ساده و رنگ های اولیه شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “ترکیب با رنگ آبی و قرمز” و “ترکیب با رنگ سیاه، سفید و خاکستری”.
 • جکسون پولاک (۱۹۱۲-۱۹۵۶): پولاک یکی از بنیانگذاران اکسپرسیونیسم انتزاعی بود. او به نقاشی از ضربات ضخیم رنگ و رنگ های روان شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “قطره های رنگ” و “شمشیر شمشیر”.
 • فرانسیس بیکن (۱۹۰۹-۱۹۹۲): بیکن به نقاشی از چهره های انسان در سبکی انتزاعی و خشن شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “سه مطالعه از فیگور در یک تخت” و “فریاد”.
 • مارشال روس (۱۸۹۵-۱۹۵۳): روس به نقاشی از اشکال و رنگ های انتزاعی در سبکی ساده و مینیمالیستی شهرت داشت. برخی از آثار معروف او عبارتند از “ترکیب با رنگ قرمز” و “ترکیب با رنگ سیاه”.

آثار معروف آبستره 

برخی از آثار معروف آبستره عبارتند از:

 • “ترکیب هفتم” اثر واسیلی کاندینسکی
 • “مجموعه رنگی” اثر واسیلی کاندینسکی
 • “ترکیب با رنگ آبی و قرمز” اثر پیت موندریان
 • “ترکیب با رنگ سیاه، سفید و خاکستری” اثر پیت موندریان
 • “قطره های رنگ” اثر جکسون پولاک
 • “شمشیر شمشیر” اثر جکسون پولاک
 • “سه مطالعه از فیگور در یک تخت” اثر فرانسیس بیکن
 • “فریاد” اثر فرانسیس بیکن
 • “ترکیب با رنگ قرمز” اثر مارشال روس
 • “ترکیب با رنگ سیاه” اثر مارشال روس
نقاشی رنگ روغن سبک آبستره - ترکیب بندی هفتم اثر واسیلی کاندینسکی

نقاشی رنگ روغن سبک آبستره – ترکیب بندی هفتم اثر واسیلی کاندینسکی

ویژگی های سبک آبستره

 • تمرکز بر بیان احساسات و عواطف از طریق رنگ و شکل
 • استفاده از اشکال و رنگ های انتزاعی
 • معنای شخصی آثار

سایر سبک های نقاشی رنگ روغن

علاوه بر سبک های ذکر شده در بالا، نقاشان رنگ روغن از سبک های دیگری نیز استفاده می کنند، از جمله:

 • ناتورالیسم
 • سمبولیسم
 • پرامپریسم
 • پست امپرسیونیسم
 • پاپ آرت
 • مینیمالیسم
 • مدرنیسم

انتخاب سبک

انتخاب سبک نقاشی رنگ روغن به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • علایق و دیدگاه های شخصی هنرمند
 • موضوع یا موضوعی که هنرمند می خواهد به آن بپردازد
 • تکنیک ها و مهارت های هنرمند

سخن پایانی

سبک های نقاشی رنگ روغن طیف گسترده ای از امکانات را برای هنرمندان فراهم می کند.

با درک جنبه های تکنیکی و فکری این سبک ها، هنرمندان می توانند آثاری خلاقانه و بیانگر خلق کنند.

در اینجا چند نکته اضافی برای آشنایی با سبک های نقاشی رنگ روغن آورده شده است:

 • از کتاب ها و مقالات درباره تاریخ هنر و سبک های نقاشی استفاده کنید.
 • از موزه ها و گالری ها بازدید کنید و آثار نقاشان مختلف را ببینید.
 • با نقاشان دیگر صحبت کنید و از تجربیات آنها بیاموزید.

آموزشگاه هنری حورا با داشتن فضایی دوستانه و اساتید برجسته در گروه های سنی کودک، بزرگسال و حرفه ای کلاس های هنری خود را در زمینه های مختلف هنری برگزار کرده است.

این دوره های آموزشی در زمینه های آموزش طراحی، آموزش نقاشی، آموزش مجسمه سازی، آموزش رزین اپوکسی، آموزش کالیگرافی انجام می شود.

هنرجویان گرامی می توانید برای شرکت در کلاس های آموزش طراحی سیاه قلم، آموزش نقاشی با آبرنگ، آموزش نقاشی با مداد رنگی، آموزش نقاشی با اکریلیک، آموزش نقاشی با رنگ روغن و آموزش نقاشی با پاستل گچی و سایر زمینه های هنری با شماره واتساپ آموزشگاه در تماس باشید.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *